Visite 2 Showroom

M. Taro Taniguchi & M. Ryo Sagehashi (Awaji Koh-Shi avec Asako Takahashi (Shiatsu & interprête Belfort) et M. Jean-Pierre Robert (Association d'Arts Martiaux Gakko Dento)

Visite 2 Showroom